Onemedia

Forretningsbetingelser


Sidst opdateret: 06-06-2024


1. Vilkår og betingelser


Følgende vilkår fastslår Ractic Groups (herefter "Onemedia", "vi", "os" og "vores") forretningsbetingelser for at levere serviceydelser og produkter (herefter "ydelser" og "kompetencer") til kunder, herunder virksomheder og offentlige organisationer og institutioner, og i særlige tilfælde privatpersoner. Onemedia er leverandør, rådgiver og ledsager, samt produktion og mægler mellem digitale platforme og medier, herunder hjemmeside, grafisk design, søgemaskineoptimering, online annoncering, webshop, tryksager, videoproduktion, copywriting, e-mail marketing og social media arrangement samt andre digitale og online ydelser. Onemedia er ikke ansvarlig for materialets indhold, og der kan ikke gives nogen garantier for eksponering og virkning.


Onemedia forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår med 30 dages varsel. Disse vilkår og forretningsbetingelser er gældende til enhver tid, og det er dit ansvar som kunde at være opdateret og enig i vores forretningsbetingelser, samt yderligere vilkår som cookiepolitik, privatlivspolitik, abonnementsaftale og databehandleraftaler.


2. Indgåelse af aftale


Som kunde vil du modtage en ordrebekræftelse på aftalen, der udarbejdes af Onemedia ud fra vores kompetencer. Ordrebekræftelsen sendes af Ractic Group. Kunden er forpligtet til at give Onemedia skriftlig besked om eventuelle fejl og mangler inden for 5 kalenderdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Din ordrebekræftelse træder automatisk i kraft efter underskrevet tilbud.


Kontakter du som kunde Onemedia via vores kontaktformular, andre formularer eller lignende på vores onlinetjenester på www.onemedia.dk eller tilknyttet, bekræfter du, at du har læst, forstået og er enig i vores forretningsbetingelser samt yderligere vilkår som cookiepolitik, privatlivspolitik, abonnementsaftale og databehandleraftaler. Bestiller du en af vores serviceydelser via e-mail eller onlinetjenester, anses dette som en skriftlig og bindende aftale, samt at du er indforstået med vores forretningsbetingelser. Du bliver gjort opmærksom på dette i det skriftlige tilbud og/eller ordrebekræftelse, at vores handelsbetingelser er gældende.


Opfylder kunden ikke disse krav, kan Onemedia ophæve aftalen uden yderligere varsel.


Onemedia er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandør.


2.1. Tilbud


Tilbud fra Onemedia er gældende i 14 dage fra tilbuddets dato, eller til det udløb, som er indskrevet i tilbuddet. Tilbuddet sendes af Ractic Group.


2.2. Accept


Aftalen er indgået, når kundens accept og underskrift er modtaget af Onemedia. I tilfælde, hvor kunden ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftalen stadig indgået. Accept kan ske både mundtligt og skriftligt, også herunder e-mail eller anden digital kommunikation.


2.3. Omkostninger


Hvis der i perioden op til leverancens gennemførelse er sket stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller andre omkostninger, er Onemedia berettiget til at justere prisen i overensstemmelse med sådanne dokumenterede stigninger i tilbud/kontrakt, og Onemedia er ikke forpligtet til at regulere prisen, tilbuddet, ordrebekræftelsen eller den endelige faktura eller på anden vis give rabat eller afslag i prisen.


4. Aftaleperiode


Aftalen gælder for den samarbejdsperiode, der er angivet i ordrebekræftelsen og/eller samarbejdskontrakten. Aftalen kan ikke opsiges i denne periode. Hvis der ikke er angivet en fast periode, kan begge parter opsige aftalen med løbende måned + 60 dages varsel.

Onemedia forbeholder sig retten til at opsige helt eller delvist med 14 dages varsel, grundet mediets eller Onemedias egne forhold. Har kunden betalt forud for fremtidig annoncering, arbejde, rådgivning eller lignede på opsigelsestidspunktet, vil Onemedia returnere beløbet senest 30 dage senere.


5. Rapportering


Onemedia udfører al rapportering første hverdag hver måned og afsender rapporter senest 7 dage herefter.


6. Ansvar


Som kunde har du ansvaret for, at indholdet og udformningen er i overensstemmelse med loven i både offentligretlig og privatretlig henseende. Det understreges her, at Onemedia ikke selv tager stilling til lovligheden af markedsføringstiltag af nogen art. Dette er uanset omfanget af Onemedias bidrag til udformningen af arbejdet.


Som kunde skal du holde Onemedia fri for udgifter i forbindelse med ethvert tab, som Onemedia måtte lide under som følge af kundens misligholdelse eller som følge af arbejdets eller projektets kvalitet.


Dette omfatter advokatomkostninger, bøder fra det offentlige, licensbetalinger til kollektive forvaltningsselskaber, idømte kravbetaling og erstatning for immaterielle krænkelser samt eventuelle forligsbeløb, der er godkendt på forhånd af kunden selv.


Onemedia har ret til uden varsel at fjerne, afvise eller slette kundens indhold ved mistanke om ulovligheder, anstødelighed eller rettighedskrænkelser. Onemedia har desuden ret til at videregive oplysninger om kunden til myndighederne eller en tredjepart.


7. Levering af materiale fra kunden selv


Indleverer du som kunde selv materiale, som har relevans for udførelsen af arbejdet eller projektet, skal det fremgå i ordrebekræftelsen, hvilken dato, Onemedia senest skal modtage materialet. Materialet skal leveres elektronisk eller efter aftale. Leveres materialet for sent, har Onemedia ret til at udskyde starttidspunktet for en rimelig periode, kundens forsinkelse taget i betragtning. Giver du som kunde besked om fundne fejl i materialet, vil Onemedia til enhver tid forsøge at rette fejlen inden for en rimelig tid, selvom det er kundens egen fejl. Der kan gå op til 30 dage eller mere, før fejlen er rettet og implementeret. Der faktureres for ekstraarbejde og ekstraudgifter til kunden i forbindelse med rettelsen af fejl.


8. Onemedias ansvar i forhold til mangler


Opfylder de leverede serviceydelser fra Onemedia ikke kravene, der fremgår i ordrebekræftelsen eller i samarbejdskontrakten, forelægges en mangel. Har Onemedia mangler i de leverede serviceydelser, som ikke burde opdages af kunden selv i gennemgangen af serviceydelserne, kan kunden påberåbe dette. Reklamationen skal ske hurtigst muligt, efter at manglen er fundet, og senest 1 måned efter konsulent-, rådgivnings- eller projektperioden er afsluttet. Reklamationen er kun gældende, hvis kunden kan fremlægge dokumentation for, at manglen skyldes Onemedias arbejde. Onemedia skal udbedre mangler uden ekstra beregning, da dette indgår i samarbejdet. Kan Onemedia dokumentere, at mangler skyldes fejl i mediet eller forhold, som kan tilskrives kunden, er Onemedia hermed ikke ansvarlig for mangler.


9. Forsinkelse


Onemedia forpligter sig til at levere digitale løsninger, produkter og rådgivning i overensstemmelse med de angivne tidsfrister i ordrebekræftelsen eller samarbejdskontrakten. Kunden har ret til at opsige aftalen med forudgående påkrav, såfremt tidsplanen overskrides væsentligt. En væsentlig forsinkelse anses for at foreligge, hvis den aftalte frist overskrides med mere end 30 arbejdsdage.


Hvis samarbejdet er indgået og påbegyndt, men forsinket, er kunden forpligtet til uden unødig forsinkelse at underrette Onemedia skriftligt om intentionen om at påberåbe sig forsinkelsen. Ønsker kunden at gøre brug af retten til at ophæve købet mod kun at betale for de allerede leverede ydelser, skal kunden også skriftligt meddele dette til Onemedia uden unødig forsinkelse.


Hvis tidsplanen ændres på grund af omstændigheder, som Onemedia ikke er ansvarlig for (herunder forsinkelser hos underleverandører), kan kunden ikke påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser, herunder retten til ophævelse, med henvisning til den eventuelle forsinkelse.

Hvis en abonnementsløsning er forsinket på grund af kundens manglende medvirken i mere end 30 dage, vil det altid udgøre en væsentlig misligholdelse.


9.1. Påbegyndt arbejde


Har du, som kunde eller potentiel kunde, anmodet Onemedia, om at udarbejde skitser, layout, tekstforslag, webdesigns, testopsætning, workshops, analyser, m.m., er Onemedia berettiget til at få dette arbejde betalt. Betalingen tager udgangspunkt i det angivne tilbud eller ordrebekræftelse.


10. Betalingsbetingelser


Alle priser er eksklusive dansk moms og angivet i tilbuddet, ordrebekræftelsen eller samarbejdsaftalen. Udgifter eller betaling for serviceydelser faktureres bagud hver måned, medmindre andet er aftalt. Fakturaen forfalder på fakturadatoen, og betaling skal finde sted senest 7 dage efter fakturadatoen. Overskrides betalingsfristen tilskrives kunden et rykkergebyr på DKK 200,00 og en rente på 2,0 % pr. påbegyndt måned indtil betalingen er gennemført. Er der ikke betalt efter 30 dage, udgør dette en væsentlig misligholdelse, og Onemedia har rettighed til at indsende sagen og den manglende betaling til inkasso uden yderligere varsel.


11. Begrænset hæftelse


Onemedia er kun erstatningsansvarlig overfor kunden, hvis der er sket tab eller påført skade som følge af grov uagtsomhed eller forsætlige handlinger. Onemedia er ikke ansvarlige for indirekte eller direkte tab som følge af forsinkelser eller tab af data, mangler eller andre forhold, som kan lede til tabt indtjening. Kunden har ansvaret for at sikkerhedskopiere relevant data i forhold til projektet, herunder tekst, billeder og film på kundens egne IT-systemer. Onemedias ansvar i forhold til ethvert tab eller skade har en beløbsmæssig begrænsning til 50 % af den betaling, som Onemedia har faktureret kunden 6 måneder forud for tabets eller skadens opståen. Uanset størrelsen af betalingen kan Onemedias samlede erstatningsansvar overfor kunden aldrig overstige DKK 20.000.


12. Annullering


En annullering af aftalen skal foretages skriftligt og indsendes senest 10 dage før projektets start, og det medfører et gebyr svarende til 25 % af projektets nettopris. Hvis en annullering modtages senere end 10 arbejdsdage før projektets påbegyndelse, kan dette kun ske mod et gebyr på 50 % af projektets nettopris. Det er ikke muligt at annullere aftalen, når projektet er startet. Hvis en annullering sendes via e-mail, sidestilles den i denne sammenhæng med skriftlig anmodning.


13. Mangelhåndhævelse


Parterne er under de angivne begrænsninger berettiget til at opsige aftalen om serviceydelser til kunden i overensstemmelse med almindelige danske retsregler. Hvis ophævelsen skyldes Onemedias væsentlige misligholdelse, får kunden brugsretten til det materiale, som Onemedia har udviklet, i det omfang der er sket betaling for disse ydelser. Hvis en aftale ophæves af Onemedia på grund af kundens forhold, opnår kunden ingen brugsret til det leverede materiale.


Kunden kan ikke kræve erlagte ydelser tilbagebetalt, og uanset årsagen kan kunden ikke gøre krav på forholdsmæssigt afslag. Hvis en part går under konkursbehandling, går i likvidation eller stopper betalingerne, anses dette som væsentlig misligholdelse af alle parternes aftaler, medmindre kurator/likvidator eller tilsynsførende uden unødig forsinkelse meddeler, at denne tiltræder disse aftaler.


14. Force Majeure-klausul


I tilfælde af begivenheder, der karakteriseres som force majeure, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, strejker, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import eller eksportrestriktioner, afbrydelse af almindelig samfærdsel, afbrydelse eller svigt i energiforsyningen eller kommunikationssystemer, fritages parterne (inklusive underleverandører) fra ansvar under ingen omstændigheder.
Det samme gælder for tilfælde, hvor underleverandører påvirkes af force majeure. Hvis en part rammes af force majeure, pålægges parten at underrette den anden part om dette så hurtigt som muligt. Hvis dette undlades, hæfter parten som om force majeure ikke blev påberåbt.


15. Medarbejder-klausul


I løbet af samarbejdsperioden og inden for et år efter afslutningen af samarbejdsperioden er kunden ikke berettiget til uden specifik aftale med Onemedia at ansætte de medarbejdere fra Onemedia, der har været beskæftiget eller planlagt til at arbejde på det relevante projekt.


16. Persondatabehandling


Kunden har ansvaret for at sikre, at de til enhver tid overholder gældende love, direktiver, bekendtgørelser osv. vedrørende behandling af persondata. Kunden skal holde Onemedia skadesløs i tilfælde af, at manglende overholdelse medfører advokatomkostninger, krav om bøder, erstatning eller kompensation.


17. Gældende lov og værneting


Enhver uenighed, der måtte opstå som følge af disse forretningsbetingelser eller samarbejde med partnerne i øvrigt, skal indbringes ved Retten i Randers og afgøres i overensstemmelse med dansk ret i første instans.